Avís Legal i Política de Privacitat

1. CONDICIONS D’ÚS

L’ús del lloc Web AMPACARRASCO.WORDPRESS.COM  (en endavant, el “Lloc Web”) es regeix per les normes establertes en el present avís legal. La utilització del mateix implica que vostè accepta aquestes condicions. Pot consultar amb AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA a l’adreça indicada a continuació o mitjançant l’adreça de correu electrònic: ampacarrasco@gmail.com.

2. DADES IDENTIFICATIVES

Per tal de donar compliment amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades de informació general d’aquest Lloc Web.

Titular: AMPA de l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera
Domicili Social: Carrer Santa Fe nº2  08031 Barcelona. Telèfon 93 352 57 54
Contacte: ampacarrasco@gmail.com
N.I.F.: G-60276508

3.CONDICIONS DEL LLOC WEB

Aquest Lloc Web es propietat de AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA i el seu contingut té caràcter informatiu dels serveis prestats per l’Entitat, així com facilitar als usuaris la informació que sol·licitin mitjançant correu electrònic o formularis que es poguessin habilitar a tal efecte, tot això, subjecte a la política de la Entitat en matèria de protecció de dades i que es detalla a la política de privacitat d’aquestes condicions d’ús.

El fet d’accedir a aquest Lloc Web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús del seu contingut, així com l’acceptació de la política establerta en protecció de dades quan es facilitin dades de caràcter personal propis o de tercers, i atribueix la condició de l’usuari del lloc Web i el accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves.

Si no s’expressa el contrari, l’accés a la informació mostrada en les pàgines del lloc Web, son totalment gratuïtes.

AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA, titular del web, es reserva la facultat de efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o a la configuració i presentació del mateix.

AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA, no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web, al seu contingut o l’actualització del mateix, per tant no assumeix responsabilitat alguna en relació a la informació inclosa en aquesta pàgina. No obstant, posarà tots el mitjans al seu abast per evitar-los, solucionar-los i actualitzar-los, donat que un dels nostres objectius es vetllar per l’actualitat i exactitud de dita informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa es responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA no respondrà de cap conseqüència, mal funcionament, dany o perjudici que poguessin derivar-se de dit accés o ús de la informació aliena a la seva voluntat. No està permesa la modificació del lloc Web ni dels seus continguts. La utilització indeguda o no autoritzada, així com els danys o perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de dita obligació, donarà lloc a les acciones que legalment corresponguin i, en el seu cas, a les responsabilitats que d’aquest exercici se’n derivin.

L’usuari haurà d’assumir totes les despeses, costos e indemnitzacions que es poguessin derivar de processos iniciats contra ell per incompliment de l’establert a les condicions d’ús.   AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA no es responsabilitza de l’estat de la connexió d’accés o dels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència a la web.

4.DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Queden reservats tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els applets de Java o Java Script, els controls de Actives, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del “web site” o, en qualsevol cas, disposa d’autorització per la utilització de dits elements o cedits pel seu autor. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada d’aquestes obres constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA o d’aquell que sigui el seu titular. Del mateix mode, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la Llei. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com els perjudicis ocasionats als drets de propietat intel·lectual i industrial de AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA, poden donar lloc a l’exercici de les sancions que legalment corresponguin i, si procedeix, a les responsabilitats que de dit exercici se’n derivin.

En cap cas, AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual i industrial poguessin cometre qualsevol usuari del web site. Així mateix AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA es titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de la marca, signes distintius i noms comercials, excepte els corresponents a patrocinadors, sponsor, anunciants, aliances, etc., que poguessin aparèixer al Lloc Web, així com les corresponents a enllaços que es poguessin realitzar des de aquesta pàgina web.

5.POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA, amb N.I.F. G-60276508, domicili al c. Santa Fe, nº 2 08031 Barcelona, l’informa que les dades que ens faciliti seran incloses a fitxers titularitat de AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA, que serà l’únic destinatari d’aquestes dades, i tindran la finalitat exclusiva de la gestió adequada de l’activitat de l’ AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA, ja que son dades necessàries, i en aquest sentit vostè consent expressament la seva recollida i tractament.

En cas de no voler formar part del nostre fitxer disposa d’un termini de 30 dies a contar des de la remissió de les seves dades personals per comunicar-lo. En qualsevol cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal referent a això, dirigint-se per escrit a AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA o per correu electrònic a: ampacarrasco@gmail.com, adjuntant a la seva sol·licitud una copia del seu DNI.

Quan la persona interessada remet les dades personals i la seva adreça electrònica a AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA, autoritza expressament la seva utilització a efectes de comunicacions, incloent expressament la que es realitza per correu electrònic de AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA, així com de qualsevol oferta de serveis relacionats amb l’activitat que desenvolupa.

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA es tractada amb la màxima confidencialitat, procedint únicament a les comunicacions estrictament necessàries per la prestació del servei que interessa a cada cas, així com les comunicacions i cessions autoritzades per l’usuari mitjançant la present política de privacitat. En cas de que es produeixi alguna modificació de les seves dades personals, necessitem que ens ho comuniqui a la major brevetat possible amb l’objecte de mantenir-los actualitzats.

AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat a les dades personals facilitades.

Mitjançant aquest avís, AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA comunica als usuaris que utilitza cookies quan l’usuari navega per les distintes pantalles i pàgines del web. Les cookies utilitzades per AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA son emmagatzemades en el disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades contingudes al mateix ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors.

AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA utilitza cookies amb l’objectiu de reconèixer les característiques del navegador web de l’usuari. No obstant, l’usuari podrà impedir la generació de cookies mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web seguirà sent operativa, però sense les avantatges de la personalització.

6.POLÍTICA D’ENLLAÇOS

En aquest Lloc Web s’ofereixen enllaços a pàgines Web de tercers mitjançant botons, links, banners, etc. La utilització de dits enllaços es de la seva exclusiva responsabilitat donat que AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA no es responsabilitza dels continguts, informacions o serveis dels llocs Web enllaçats. AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços als web sites als que es puguin accedir des de la seva pàgina Web.

En cas que qualsevol empresa o particular desitgi establir enllaços amb destinació al Lloc Web haurà de respecta les següents condicions:

L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal del Lloc Web, i assolir tota la extensió de la pantalla de la pàgina principal, no podent incloure dit enllaç com a part d’un altre Web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” a partir de qualsevol pàgina del Lloc Web.

La pàgina que realitza l’enllaç haurà de declarar que el mateix està autoritzat per AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA.

AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA exclou expressament que es puguin realitzar enllaços des de pàgines Web que continguin materials, informacions o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

7.LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Sota cap circumstàncies AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA serà responsable davant de tercers per qualsevol dany directe o indirecte, econòmic o no resultat de l’ús del Lloc Web. AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA no garanteix ni es fa responsable de l’absència de virus i/o demés components malignes al seu Lloc Web o al servidor que el subministra, les dades o perjudicis que provoqui, així mateix o un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA estableix al Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat. AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i del estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar la existència i transmissió de virus i demés components malignes als usuaris.

AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA es reserva el dret d’emprendre les accions legals que estimi oportunes contra les persones que utilitzin el Lloc Web de forma distinta a la estipulada o que poguessin malmetre la imatge de AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA o de tercers i a exigir-los una indemnització per danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers (incloent sense limitació honoraris d’advocats) com a conseqüència de les accions anteriors o d’altres que es poguessin produir.

8.VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS

Les Condicions d’Ús per l’ús d’aquesta web tenen caràcter indefinit i romandran vigents mentre el portal estigui actiu. L’usuari reconeix haver llegit les presents Condicions i dona la seva conformitat amb les mateixes.

9.NUL·LITAT I EFICÀCIA DE LES CLÀUSULES.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà només a dita disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

10.JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

Les Condicions General declarades en aquests Lloc Web es regiran per la legislació espanyola. AMPA de l’INSTITUT MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA i l’usuari, amb renuncia expressa a l’aforament que els hi pogués correspondre, es sotmetran a la Jurisdicció del Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Spain).